Verlof aanvragen

Over het verlof

Verlof buiten de schoolvakanties en/of gewichtige omstandigheden

Alle kinderen in Nederland krijgen de kans onderwijs te volgen. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige plaats in de maatschappij. Onderwijs in Nederland is een recht, maar ook een plicht. Daarom is er de Leerplichtwet. Deze wet gaat er vanuit dat ouder(s) ervoor zorgen dat het kind de school bezoekt. Wanneer een kind vier jaar wordt kan een kind naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig, maar dient zich wel te houden aan de schoolregels. De verlofregels die de school hanteert gelden ook voor vierjarigen! Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig.

Leerplichtige leerlingen moeten volgens de leerplichtwet dagelijks naar school. Voor verlof onder schooltijd kan alleen een uitzondering  gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit verlof kan slechts éénmaal, voor ten hoogste van 10 schooldagen, per schooljaar worden verleend door de directeur en mag niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar.  Let op: ouders dienen aantoonbaar te maken dat het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar is. Vakantieverlof moet dan minstens 8 weken vooraf schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Hierbij dient u een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

Andere gewichtige omstandigheden

Naast extra vakantieverlof kan er ook verlof gevraagd worden wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Dit zijn uitzonderlijke persoonlijke omstandigheden waarvoor het kind extra verlof nodig heeft.

Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

Voorbeeld 1

Verhuizing

Voorbeeld 2

Huwelijk, overlijden of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad

Voorbeeld 3

Een 12 ½ -, 25-, 40-,50- of 60-jarige ambts – of huwelijksjubileum van een bloed- of aanverwant(e) tot en met de vierde graad.

Voorbeeld 4

Calamiteiten, zoals brand.

Wat moet je doen

Per situatie zal door de directeur (tot 10 dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het meer dan 10 verlofdagen betreft) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen.
 
Ongeoorloofd schoolverzuim
 
Verlof, buiten de schoolvakanties, dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
 
De leerplichtambtenaar kan besluiten om een proces-verbaal op te maken. Mocht u vragen hebben over de leerplicht dan kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar.