Groep 4

Klassenouders

Klassenouder groep 4
Klassenouder groep 4-5

Lezen

In groep 4 ligt het accent op het vlot lezen. Dit wordt geoefend met behulp van onze nieuwe leesmethode Station Zuid. Wij geven dagelijks een leesles, waarbij er vier keer in de week wordt gewerkt aan technisch lezen, en één keer in de week aandacht wordt besteed aan leesbevordering.  Uw kind krijgt geregeld een ‘code’ mee naar huis. Vul deze in op www.debrandweerclub.nl, en lees een spannend verhaal!

 

Benieuwd naar Station Zuid? Bekijk dan hiernaast de introductiefilm.

 

Wij adviseren alle kinderen om 30 minuten per dag te lezen. Uiteraard kan dit verdeeld worden in twee of drie stukken. Vraag uw kind wat hij/zij heeft gelezen, dit bevordert het begrijpend lezen. U kunt bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

Ga samen met uw kind naar de bibliotheek en kies geschikte boeken uit:

1.

Zorg voor een passend leesniveau. Te makkelijk werkt demotiverend en te moeilijk kan juist frustratie opwekken. De leerkracht kan vertellen welk AVI- niveau uw kind beheerst.

2.

zorg voor interessant boeken. Houdt uw kind van ridders? Zoek samen een boek uit over ridders. Ook informatieve boeken zijn goed voor de leesontwikkeling van uw kind. U kunt de medewerkers van de bibliotheek om hulp vragen.

3.

Stel vragen over het boek. Gebruik bovenstaande vragen ter inspiratie.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Veel scholen gebruiken Nieuwsbegrip om kinderen te leren hoe ze teksten moeten lezen en leren begrijpen. Want begrijpend lezen is heel belangrijk, op school maar ook daarbuiten.

 

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst de lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt.

 

In groep 4 wordt er het tweede halfjaar Nieuwsbegrip gegeven. Het tekstniveau is AA.

Rekenen

Bij rekenen gaan de kinderen in groep 4 verder in op de lesstof welke zij in groep aangeboden hebben gekregen. De telrij wordt uitgebreid tot en met 200. Waar in groep 3 concrete materialen erg belangrijk zijn, gaan de materialen in groep 4 over in modellen. Zo verandert de kralenketting met 20 kralen in een getallenlijn tot 20.

 

 

Getalrelaties en getalbegrip

In groep 4 spelen getalrelaties en getalbegrip een belangrijke rol. De kinderen oefenen met de verschillende betekenissen van getallen en met de telrij. Bij het tellen gaat het om het heen en terug tellen tot 100 en tellen met sprongen van 2,5 en 10. Hierbij wordt de getallenlijn gebruikt. Getalbegrip houdt in dat kinderen beseffen dat iets met die getallen kunt doen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (ver)delen.

Optellen en aftrekken

Het optellen en aftrekken wordt uitgebreid naar 100. Hiervoor wordt de getallenlijn gebruikt. Kinderen oefenen hierop de rijgende aanpak. De 10-sprong speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de rijgmethode laat je met eerste getal heel, het tweede getal rijf je er in stukken aan vast. Bij 38 + 25 reken je dus eerst 38 + 20 uit. Daarna verdeel je 5 in stukken, dit kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende oplossingsstrategieën mogelijk. Doordat kinderen hun aanpakken vergelijken, leren ze een werkwijze te kiezen die bij hen past.

Vermenigvuldigen en delen

In groep 4 worden de tafels en het keerteken geïntroduceerd. De kinderen leren de eenvoudige tafels: 2,3,4,5 en 10 en er wordt een start gemaakt met moeilijkere tafels (6,7,8 en 9). Bij de tafels gaat het niet om de rijtjes, maar leren de kinderen hoe ze met behulp van strategieën tafelsommen handig kunnen oplossen. De kinderen ontdekken dat bij het tegelplein twee sommen horen: 2 x 5 en 5 x 2. Tevens wordt er kennis gemaakt met eenvoudige verdeelsommen.

Automatiseren en memoriseren

Zowel bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen als (ver)delen wordt automatiseren belangrijk. Automatiseren betekent dat kinderen de sommen nog niet uit hun hoofd hoeven te kennen, maar nog een tussenstap mogen maken. Bijvoorbeeld: 6 x x5 mag via 5  x 5 worden uitgerekend. Memoriseren betekent dat de kinderen het antwoord op sommen direct weten (uit het hoofd).

Overige leerlijnen

Bij meten gaat het over lengte, omtrek, gewicht, inhoud en volume. Bij meetkunde gaat het om het ‘doen’, bijvoorbeeld bouwplaten maken van doosjes en omgekeerd. Daarnaast rekenen de kinderen met geld en wordt het klokkijken uitgebreid met de begrippen kwartier en minuten. Ook komen verhoudingstabellen, tabellen en grafieken in beeld.

Taal

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een taalles uit de methode Taal Actief. Het eerste halfjaar staan woordsoorten centraal. We leren dan wat een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoord is. Het tweede halfjaar staan zinsdelen centraal. We leren dan wat een wanneer-deel, wie-deel en waar-deel is.

Spelling

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een speplingles uit de methode Taal Actief. Waar in groep 3 voornamelijk het accent op het correct schrijven van klankzuivere (= je schrijft wat je hoort) woorden ligt, verschuift dit in groep 4 naar het correct schrijven van klankonzuivere woorden. In groep 4 wordt er onderscheid gemaakt in: luisterwoorden, regelwoorden en weetwoorden.

Tevens werken wij met bloon.nl Dit is een anoniem maar gepersonaliseerd oefenprogramma om de spellingwoorden in te prenten. Elke week zet de groepsleerkracht nieuwe woorden online. Na drie weken volgt er een rustweek, dit is de week van het woord- en zinnendictee.

Bekijk hier het leerlijnenoverzicht voor een gedetailleerd overzicht van de leerstof spelling.

 

Benieuwd naar Taal Actief? Bekijk hiernaast de introductiefilm.

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.