Privacyverklaring

Privacyverklaring ‘Islamitische basisschool Al Iman’

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Categorieën persoonsgegevens
 3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
 4. Periode van opslag
 5. Ontvangers van persoonsgegevens
 6. Beveiliging
 7. Uw rechten
 8. Recht op inzage
 9. Recht op rectificatie
 10. Recht op overdracht van gegevens
 11. Recht op het wissen van gegevens
 12. Recht op het indienen van een klacht
 13. Recht op stop gegevensgebruik, bezwaar
 14. Plichten

1.   Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Islamitische basisschool Al Iman (hierna Al Iman). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of tijdens de inschrijfprocedure. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Waarbij wij uitleggen hoe u gebruik kan maken van deze rechten

Al Iman streeft ernaar om de waarden en normen van de Islam over te brengen naar onze leerlingen. Deze normen en waarden staan centraal in hoe wij, onze school leiden en hoe wij het onderwijs overbrengen naar onze leerlingen. Wij geloven in de capaciteit en mogelijkheden van onze leerlingen. Het is ons uiteindelijke doel om elke leerling tot te ontwikkelen tot gewaardeerde burgers, welke een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Islamitische basisschool Al Iman is onderdeel van Stichting Noor. Het bestuur van Stichting Noor ziet in hoofdlijnen op het toezicht van alle onder Stichting Noor opererende instellingen. De dagelijkse leiding van de instellingen, wordt gevoerd door de algemene directie. Heeft u vragen aan of over de instelling zelf? Dan kunt u zich wenden aan de algemene directie van de desbetreffende instelling.

Al Iman neemt uw privacy heel serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Deze wetgeving is in Nederland van kracht sinds 25 mei 2018.

Heeft u vragen of opmerking over hoe wij et uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Contactgegevens:

Al Iman
Info@ibsalhambra.nl
Harderwijkoever 3 | 1324 HA | Almere |
036-5304737 |

Bestuur Stichting Noor
info@noorscholen.nl
Johan Huizingalaan 112 | 1065 JE | Amsterdam |
KVK Nr. 41246233 |

2.   Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van het onderwijs dat wij als basisschool geven, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens onder Persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres klaas.klaassen@bedrijf.nl.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze taken als basisschool. Deze verwerking doen wij op grond van dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a en enige wettelijke voorschriften waaraan wij dienen te voldoen als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al Iman verzameld veelal gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar). Al Iman verzameld alleen maar gegevens van minderjarigen die aantoonbaar het onderwijs volgen dat Al Iman aanbied. Voordat de gegevens van minderjarigen mag verwerken, wordt voor de verwerking van de persoonsgegevens altijd toestemming gevraagd aan de rechterlijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goed onderwijs bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 • Er zijn een aantal doelen waar Al Iman uw persoonsgegevens voor verzamelt;
 1. Onderwijs

Als basisschool verzamelen wij de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) om ons onderwijs te kunnen geven. Voordat wij uw kind les kunnen geven, dienen wij een aantal persoonsgegevens over u en uw kind te verzamelen.

Deze persoonsgegevens zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Naam, adres en (eventuele) contactgegevens van het kind.

Daarbij is het mogelijk dat wij extra persoonsgegevens opvragen indien nodig voor het uitvoeren van onze taken en/of om te voldoen aan enige wettelijke verplichtingen. Indien deze gegevens nodig zijn, wordt u hierover altijd voortijdig op de hoogte gesteld. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens wordt altijd toestemming gevraagd.

 1. Wettelijke verplichtingen

Wij zijn gehouden aan enige wettelijke verplichtingen, die gesteld worden in het kader van gegevensverwerking, zoals gesteld in artikel 6 lid 1 sub c van de AVG. Deze persoonsgegevens bevatten in ieder geval de gegevens genoemd onder artikel 3 lid 1 van deze privacyverklaring.

 1. Online systemen

Al Iman maakt gebruik van het online systeem ParnasSys, welke beheerd wordt door Parro, voor het verwerken en bijhouden van alle (persoons)gegevens gerelateerd aan, het uitvoeren van onze taken. U vindt meer over dit systeem onder artikel 5 lid 1van deze privacyverklaring.

4.   Periode van opslag

Al Iman bewaart persoonsgegevens voor in ieder geval de periode dat u/uw kind deelneemt aan enige vorm van activiteiten aan Al Iman. Wij conformeren ons met de wettelijke verplichtingen omtrent het bewaren van persoonsgegevens voor scholen. Hieronder vindt u een lijst met welke gegevens wij voor welke periode minimaal bewaren of na welke periode gegevens verwijdert moeten worden om aan deze verplichtingen te voldoen.

 1. Leerlingdossier

Ieder leerlingdossier mag voor een maximale periode van 2 jaar bewaard worden, nadat de leerling is uitgeschreven van de school. Na deze periode van 2 jaar moeten deze dossiers verwijdert worden. 

 1. Verzuim en uitschrijving

De gegevens met betrekking tot het verzuim en/of de uitschrijving van een leerling moeten tot minimaal 5 jaar na uitschrijving van de school bewaard worden. Na deze periode van 5 jaar worden deze gegevens verwijdert.

 1. Speciaal onderwijs

Indien er sprake is van speciaal onderwijs, dan moet het leerlingdossier in ieder geval bewaard worden voor een periode van minimaal 3 jaar. Na deze periode dient de school de gegevens te verwijderen.

Met speciaal onderwijs wordt bedoeld ‘scholen die zich richten op leerlingen met een beperking of achterstand, al dan niet van fysieke of mentale aard’.

 1. Toetsen

Voor het bewaren van toetsen, de bijbehorende uitslagen en opdrachten, stelt een school haar eigen beleid op. Een school kan zelf bepalen voor welke periode deze documenten bewaard blijven.

 1. Examens

Indien een examen landelijk wordt afgenomen, dient een school deze te bewaren voor een minimum van 6 maanden, vanaf het moment dat de uitslag bekend is. Dit geldt eveneens voor de bijbehorende opdrachten van deze examens.

Buiten deze wettelijke termijnen om kunnen gegevens altijd langer bewaard worden indien ouders daarnaar vragen. Wanneer voor bepaald gegevens geen wettelijk minimum vereist is, kunnen ouders ook vragen om deze gegevens eerder te laten verwijderen.

5.   Ontvangers van persoonsgegevens

Het is voor Al Iman nodig om mogelijk persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen. U wordt hierover altijd op de hoogte gesteld en zal er altijd toestemming gevraagd worden. hieronder volgt een lijst van derde partijen.

 1. Parro/ParnasSys

ParnasSys is de online app voor het bijhouden en inzien van gegevens van onze leerlingen. Als ouder kunt u via ParnasSys onder andere cijferlijsten inzien van uw kind. Daarbij kunt u uw eigen privacy-voorkeuren instellen via ParnasSys. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u wilt dat uw kind op bepaalde foto’s komt (klas/individueel) of niet en ander (soortgelijke) persoonsgegevens.

ParnasSys is daarbij ook het systeem dat de docenten gebruiken tijdens de lessen, om bestande te uploaden en gegevens in te voeren of te wijzigen (zoals cijferlijsten). Docenten kunnen alleen accounts inzien van leerlingen die zij lesgeven. Accounts van leerlingen waar zij geen les aan geven, kunnen niet ingezien worden door de docent.   

ParnasSys kan alleen gebruikt worden doormiddel van het inloggen met een beveiligd account. Als eigenaar en beheerder beveiligd Parro ParnasSys volgens de wettelijke eisen.

 1. Stichting Noor

Indien wettelijk of voor een goede uitvoering van haar taken nodig blijkt, kan Stichting Noor, persoonsgegevens opvragen bij elk van de bij Stichting Noor aangesloten organisaties. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking, waarvoor zij bedoeld zijn. Stichting Noor verkoopt nooit persoonsgegevens door aan derde partijen. Noch deelt Stichting Noor persoonsgegevens met derde partijen, zonder uitdrukkelijke toestemming van deze persoon of diens rechterlijke vertegenwoordiger.

 1. Cookies

Op de website van Al Iman worden cookies gebruikt. Dit doen wij om onze dienstverlening beter te maken en de website(s) optimaal te laten werken. Voor het gebruik van bepaalde cookies zal er middels een banner op het scherm toestemming worden gevraagd.

Maar wat zijn cookies dan precies? Dit zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Wij maken gebruik van zogeheten analytische cookies. Wij doen dit op geanonimiseerde wijze: Google Analytics geeft ons inzicht in het aantal bezoekers en de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan deze gegevens te gebruiken voor andere Google diensten. Om u inzicht te geven in de aard van de cookies, volgt hieronder een handig overzicht van de soorten cookies.

Analytische cookies (Google Analytics):

CookieDoel van de cookieOpslagperiode
_gatWordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.1 minuut
_gidWordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende gebruikers.24 uur
_gaAnalytische cookie: meet websitebezoek en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende gebruikers (geanonimiseerd).26 maanden

6.   Beveiliging

Alle persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in het systeem van ParnasSys. De beveiliging van dit systeem conformeert zich naar enige wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie.

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten. 

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • ParnasSys verzameld en verstuurd uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en/of het hangslotje in de adresbalk.

Functionaris gegevensbescherming

Stichting Noor heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, ter toezichthouding van alle persoonsgegevens. Deze Functionaris houdt toezicht op alle persoonsgegevens die worden verwerkt bij elke organisatie welke aangesloten is bij Stichting Noor. Deze functionaris in aangesteld naar de wettelijk verplichting, zoals bedoeld in artikel 37 lid 1 sub b van de AVG.

De functionaris gegevensbescherming in kwestie is: meneer Abdelaziz Ouachikh, FG-nummer: FG009703.

7.   Uw rechten

1.   Recht op inzage

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Al Iman zijn vastgesteld en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

2.   Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Al Iman

3.   Recht op overdracht van gegevens

Wenst u over te stappen naar een andere partij? Dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij zorgt Al Iman ervoor dat uw gegevens netjes worden overgedragen aan de andere partij.

4.   Recht op het wissen van gegevens

U heeft in bepaalde gevallen het recht om Al Iman te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht van vergetelheid. In de volgende situaties moet Al Iman uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Al Iman heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Al Iman de gegevens voor verzameld heeft.
 • U heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Al Iman om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U heeft een absoluut recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Zijn uw belangen groter dan die van Al Iman met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Al Iman uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens.
 • Wanneer Al Iman een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Al Iman verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen.
 • Wanneer de gegevens verstrekt zijn aan Al Iman door een minderjarige die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt en Al Iman geen toestemming van een ouder heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5.   Recht op het indienen van een klacht

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Al Iman niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6.   Recht op stop gegevensgebruik, bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om Al Iman het gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten. Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar info@ibsalhambra.nl. Onder toezending van de kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Al Iman zeker dat u de rechtmatige betrokkenen bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen.

8.   Plichten

Al Iman verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier namelijk om het recht tot scholing die wij onze leerlingen op een zo goed mogelijke manier willen bieden. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derde partijen.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze taken. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Al Iman haar taken niet (naar behoren) uit oefenen.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Al Iman behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Al Iman dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Al Iman. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

Al Iman
Info@ibsalhambra.nl
Harderwijkoever 3 | 1324 HA | Almere |
036-5304737 |

Bestuur Stichting Noor
info@noorscholen.nl
Johan Huizingalaan 112 | 1065 JE | Amsterdam |
KVK Nr. 41246233 |